Avatar
Vladislav #4
Avatar
Thomas #6
Avatar
David #7
Tore: 1 - Assists: 2
Avatar
Arthur #8
Avatar
Juri #11
Avatar
Igor #12
Avatar
Michael #13
Tore: 0 - Assists: 1
Avatar
Anton #17
Avatar
Patrick #19
Tore: 1 - Assists: 1
Avatar
Viktor #20
Avatar
Eduard #24
Avatar
Daniel #33
Avatar
Gerd #44
Avatar
Ilya #47
Avatar
Klaus #75
Tore: 0 - Assists: 1
Avatar
Andis #89
Tore: 1 - Assists: 1
Avatar
Dimitri #91
Tore: 1 - Assists: 0
Avatar
Filip #94
Avatar
Maksim #97
Avatar
Yuri #99
Avatar
Eduard #150